اطلاعات تماس

تست

روانشناس کودک

هدف اصلی مشاوره کودک و حضور روانشناس در پیش دبستانی ، شناخت و تشخیص اختلالات رفتاری و عاطفی وی و کمک به پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری و عاطفی و به کارگیری راه حل هایی برای سازگاری او با محیط و همچنین تغییر رفتار کودکان است.

هر فردی اعم از کودک و نوجوان در طول رشد خود برای سازگاری با محیط و تغییرات بیولوژیکی نیاز به تایید و پشتیبانی دارد.

دراین میان کودک در بدو ورود به پیش دبستانی به زحمت  می تواند خود را با نظم آموزشگاه هماهنگ کند و در این کار دشواری هایی دارد و با انتظارات و ناکامی هایی مواجه است، که نیاز به مشاور متخصص امور کودکان دارد.

نظری بدهید