اطلاعات تماس

تست

طرح آمیک و امجیکو

با انجام ورزش ها و حرکات مختلف

به کمک ابزار مخصوص سعی در پرورش حرکات ریزو درشت و اصلاح حرکتی نوآموزان و همچنین فعالیت های ذهنی آنها دارد.