اطلاعات تماس

تست

کارآفرینی

پرورش هوش های چندگانه گاردنر

ایجاد این حس در کودکان که “من می توانم” ساخت سازه های مختلف و انجام پروژه بزرگ و مهم “هوش مالی ” از اهداف کارآفرینی است.