اطلاعات تماس

تست

یکپارچگی حسی حرکتی

زیر بنایی از هرم یادگیری

تقویت و یکپارچه سازی حس های مختلف (بینایی، چشایی، بویایی، شنوایی، لامسه، حس عمقی و حس وستیبولار از کودکی است. این مهم با بازی های هدفمند در پیش دبستانی رشد برتر تحقق می یابد.